Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Menü

Általános szerződési feltételek

A Limegift Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
       

Általános Szerződési Feltételei 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Limegift Kereskedelmi és Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (továbbiakban: Vállalkozó), és a Vállalkozó által a www.limegift.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Vállalkozó és Megrendelő a továbbiakban együttesen: felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.limegift.hu weboldalon keresztül jön létre, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Vállalkozó vagy annak közreműködője által jön létre.

VÁLLALKOZÓ ADATAI

Név: Limegift Zrt.
Székhely és levelezési cím: 2220 Vecsés, Dózsa György út 86.
Ügyfélszolgálat: 
E-mail cím:  info@limegift.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-042308
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 25734100-2-43

I. Szerződés hatálya

1.1.Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjed a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokra, meghatározza a felek között létrejövő szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmát, valamint a szerződés módosításának feltételeit, illetve megszűnésének, megszüntetésének eseteit.

1.2.Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb, az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendők, s a felek között létrejövő és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

1.3.Jelen ÁSZF-től történő bármely eltérés csak a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a felek között levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél Megrendelésben megadott címére, telefax számára vagy elektronikus levélcímére kell elküldeni.

1.4.Jelen ÁSZF kiterjed a természetes személy fogyasztó (Magán Megrendelő), valamint gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetnek minősülő megrendelőkre (Üzleti Megrendelő) is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést.

1.5.Felek a közöttük elektronikus levelezés útján létrejövő (e-mailes) kommunikációt szerződéses nyilatkozatoknak fogadják el.

1.6.A szerződés nyelve magyar.

1.7.Jelen ÁSZF 2019. január 1. napjától hatályos.

II. Szerződés tárgya

2.1Vállalkozó vállalja, hogy a felek között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képező Megrendelő lap és Árajánlat, illetve ÁSZF alapján létrejött és elfogadott szerződés szerint az ott rögzített feltételekkel, paraméterekkel, specifikációkkal Megrendelő részére elvégzi a Megrendelő által kiválasztott szolgáltatást, illetve elkészíti, leszállítja a kiválasztott terméket. Vállalkozó által nyújtandó szolgáltatások:

 • felmerülő igények alapján árajánlat elkészítése a megrendelő számára,
 • az ajánlatban szereplő feltételek alapján az ajánlat tárgyának legyártása, igény esetén annak emblémázása és leszállítása,
 • igény esetén a megrendelés tárgyát képező  termékekből mintadarab gyártása és szállítása egyeztetett paraméterek alapján (A mintadarabok kiadására és azok kezelésére a jelen szerződés mintákra vonatkozó szabályozó és értelmező része az irányadó, mely jelen szerződés 5. pontjában került kifejtésre.).

 

III. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

3.1Regisztráció: A Megrendelőknek lehetőségük van arra, hogy Vállalkozó internetes honlapján (www.limegift.hu), annak a regisztrációs oldalán regisztráltassák magukat. A regisztráció során a Megrendelő külön nyilatkozatot fogad el, miszerint a regisztrálás során a valóságnak megfelelő  adatokat (cégnév, cím/székhely, adószám, elérhetőségi adatok, szállítási címek) ad meg, s ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.  Amennyiben Megrendelő a fent megadott URL címen nem végzi el a regisztrációs folyamatot, akkor a megadott cégadatok alapján ezt Vállalkozó végzi el saját körén belül. A regisztráció során és ahhoz megadott adatokat Vállalkozó a vonatkozó és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Vállalkozó minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Vállalkozó a regisztrált adatok Megrendelő által történő megváltoztatásából eredő károkért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelő az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Vállalkozónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen elvégezni.

3.2Regisztráció törlése: Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Vállalkozónak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követő 8 (nyolc) napon belül a Vállalkozó köteles gondoskodni a regisztráció törléséről. A Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót. Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.3Árajánlat: Megrendelő Árajánlatot kér Vállalkozótól, s rögzíti, hogy milyen munkálatok elvégzését kívánja megrendelni (munka főbb tartalmi egyediségei, jellemzői) vagy melyik terméket kívánja megrendelni. Árajánlat tartalmazza a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi lényeges adatot: adott munkákra vonatkozó árakat, általános feltételeket, egyéb specifikációkat, valamint a Megrendelő lapot és jelen ÁSZF-t. Az Árajánlat tartalmazza az ajánlati kötöttség idejét.

3.4Megrendelő lap: Amennyiben Megrendelő a részére megküldött Árajánlatot elfogadja és ahhoz eltérést nem fűz, úgy Megrendelő a Megrendelő lapot kitölti, aláírja és Vállalkozó részére eljuttatja (személyesen, postai úton, faxon, beszkennelve elektronikus úton), amellyel az Árajánlatban foglaltakat elfogadja. Megrendelő köteles a Megrendelő valós adatait feltüntetni, ezért polgári jogi és büntetőjogi felelősség is terheli. Az Árajánlat annak kézhezvételétől számított 2 (kettő) hétig érvényes (ajánlati kötöttség), Megrendelő az ajánlati kötöttség idején belül jogosult a Megrendelő lapot aláírásával ellátva, annak tartalmát elfogadva visszaküldeni.

3.5Dokumentumok: Üzleti Megrendelő esetén a szerződéskötéshez szükséges a cégkivonat, az ügyvezető aláírási címpéldánya, továbbá, ha az Üzleti Megrendelő képviseletében nem cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzési joggal bíró vezető tisztségviselő jár el, akkor az eljáró személynek a megrendelésre vonatkozó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, cégszerűen aláírt meghatalmazása is kell.

3.6Eltérő Ajánlat: Abban az esetben, ha Megrendelő az Árajánlathoz képest eltérő ajánlatot tesz, Vállalkozó a Megrendelő által megküldött eltérő ajánlathoz képest (Új Ajánlat), annak kézhezvételétől számított 2 napon belül köteles az azt elfogadó nyilatkozatot, vagy pedig eltérő Újabb Árajánlatát megküldeni a Megrendelő részére. Ez utóbbi esetben a 3.3. pontban meghatározottak alkalmazandóak. Abban az esetben, ha Megrendelő eltérő ajánlatában lényeges kérdésnek nem minősülő, azt nem érintő kiegészítő vagy eltérő feltételt tartalmaz, akkor a szerződés létrejön a módosult tartalommal, kivéve, ha a Vállalkozó késedelem nélkül tiltakozik a Megrendelő által tett eltérések ellen, ebben az esetben a felek között a szerződés nem jön létre.

3.6.1Új ajánlat kérése: A Megrendelés visszaigazolásában rögzített ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú Megrendelő általi elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni. Vállalkozó az új ajánlat kézhezvételét követő 2 napon nyilatkozik annak elfogadásáról a fentiek szerint. Amennyiben Vállalkozó nyilatkozatot nem tesz, úgy az új ajánlat nem kerül elfogadásra, felek között a szerződés nem jön létre.

3.6.2Ajánlati kötöttség megszűnése: Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha az ajánlattevő ajánlatát a másik fél elfogadó jognyilatkozatának elküldését megelőzően a másik félhez intézett jognyilatkozatával visszavonja. Az írásbeli ajánlat írásban vonható vissza. A hatályossá vált ajánlat nem vonható vissza, ha az ajánlat tartalmazza, hogy visszavonhatatlan, vagy az ajánlat az elfogadásra határidőt állapít meg.

3.6.3Késedelmesen megtett elfogadó jognyilatkozat: késedelmesen megtett elfogadó nyilatkozat esetén a szerződés nem jön létre. Az elfogadó jognyilatkozat késedelmes megtétele ellenére létrejön a szerződés, ha az ajánlattevő erről késedelem nélkül tájékoztatja az elfogadó felet.

3.7Szerződés létrejötte, visszaigazolás: A szerződés a felek között létrejön, ha Megrendelő eltérés nélkül elfogadja az Árajánlatot, valamint a Megrendelő lapot teljesen és helyes tartalmi adatokkal kitöltve visszaküldi Vállalkozó részére, vagy pedig Megrendelő eltérő ajánlatát Vállalkozó elfogadta és azt visszaigazolta. A Szerződés létrejöttéről Vállalkozó írásban tájékoztatja Megrendelőt. A szerződés érvényes létrejöttéhez szükséges, hogy

 • Megrendelő a valós adatainak megfelelően a Megrendelő lapot kitöltse és aláírt formában Vállalkozó részére visszaküldje, Vállalkozó azt átvegye; és
 • a Megrendelő lap tartalmazza az elvégzendő munka főbb formai és tartalmi elemeit, a szolgáltatás és/vagy termék árát és annak, illetve a szállításnak a teljesítési határidejét, illetve az elvégzendő munkához szükséges információkat, kapcsolattartó személyek megnevezését; valamint
 • Vállalkozó a szerződés létrejöttét és az adott információkat visszaigazolja.

 

3.8Információk: Megrendelő a Megrendelő lap kitöltésével köteles az elvégzendő munkához szükséges valamennyi információt Vállalkozóval közölni. Abban az esetben, ha a Megrendelő által megadott információk nem elengedőek a munka megkezdéséhez, úgy Vállalkozó a hiányzó információkkal kapcsolatban haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt, aki köteles azokat a kézhezvételtől számított 3 napon belül megadni. Abban az esetben, ha ezen határidőn belül Megrendelő a szükséges információkat nem küldi meg Vállalkozó részére, úgy Vállalkozó minden további jognyilatkozat megtétele nélkül a választása szerint jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy pedig a szerződés teljesítését mindaddig megtagadni, amíg Megrendelő a szükséges információkat nem adja meg. Ez utóbbi esetben a Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. Amennyiben a Vállalkozó gyakorolja a jelen pont szerint elállási jogát, akkor azzal összefüggésben a Megrendelő a Vállalkozóval szemben semminemű igényt, követelést nem támaszthat.

3.9 Együttműködés: Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, így különösen abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez további információk szükségesek, úgy Megrendelő köteles azt (azokat) a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül a Vállalkozó részére megadni.

3.10Minden értesítés és egyéb közlés, melyet meg kell, vagy meg lehet tenni, az a Vállalkozó és a Megrendelő hivatalos címén (székhelye, lakcíme), illetve e-mail címén keresztül teendő meg. Felek kötelezik magukat, hogy címük és egyéb elérhetőségük megváltozásáról 5 (öt) munkanapon belül értesítik egymást.

3.11Valamennyi, a fent leírtaknak megfelelően teljesített értesítést vagy közlést elektronikus levél esetében az e-mail továbbításának napján, kézbesítés esetében azon a napon kell átadottnak tekinteni, amikor azt a címzettnél átvették. A postai úton elküldött értesítés a feladást követő 5. munkanapon abban az esetben is megérkezettnek, kézbesítettnek minősül, ha az értesítés tértivevénye “nem kereste”,  “elköltözött”, „ismeretlen”, „cím elégtelen”, „nem fogadta” vagy egyéb jelzéssel, vagy jelzés nélkül érkezik vissza a Vállalkozóhoz a Megrendelő által megadott lakcímről vagy értesítési címről, vagy a Megrendelő a Vállalkozó előzetes értesítése nélkül változtatta meg a címet, és ezért nem jut el hozzá a küldemény.

IV. A Szerződés módosítása

4.1A felek között létrejött szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik. Megrendelő a módosítási kérelmet e-mailben, postai úton vagy faxon küldheti meg Vállalkozó részére, aki azt ugyancsak e-mailben, postai úton vagy faxon igazolja vissza. A módosítási kérelem az eredeti Megrendelő laphoz csatolásra kerül.

4.2Szerződő felek a módosítási kérelem alapján Új Megrendelő lapot töltenek ki és írnak alá, így a módosítás az új Megrendelő lap mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. A módosítás tényéről  a Vállalkozó az aláírt Új Megrendelő lap megküldésével tájékoztatja a Megrendelőt.

4.3Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során Megrendelő két alkalommal élhet módosítási kérelemmel Vállalkozó felé, amely módosítási kérelmek azonban nem érinthetik az eredeti megrendelés alapkoncepcióját. Vállalkozó külön tájékoztatja ezen kikötésről a Megrendelőt.

4.4 A módosítási kérelem akkor érinti az eredeti megrendelés alapkoncepcióját, ha a módosítás határidőbeli módosulást, árcsökkenést vagy árnövekedést illetve többletköltséget eredményez. Ebben az esetben a módosítási kérelem új Megrendelésnek minősül, amelynek során a korábbi megrendelés alapján a Vállalkozó által az új Megrendelés elfogadásának időpontjáig elvégzett munkákkal a felek elszámolnak egymással, s Megrendelő az addig felmerült vállalkozói díjat, költségeket köteles megfizetni. Új Megrendelés esetén felek a megváltozott feltételekben állapodnak meg egymással. Abban az esetben, ha az új Megrendelésnek minősülő módosítási kérelmet Vállalkozó nem fogadja el, akkor felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, azonban a megszüntetés időpontjáig elvégzett munkákkal a felek kötelesek elszámolni egymással, s Megrendelő az addig felmerült vállalkozói díjat, költségeket köteles megfizetni. Ha a felek a Szerződést közös megegyezéssel nem szüntetik meg, úgy Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az addig elvégzett munkákkal elszámolni.

4.5A szerződést a Vállalkozó a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában, a Megrendelővel közösen egyeztetett terv alapján teljesíti. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Megrendelését a fentiek szerint utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a Vállalkozónak a fentieken kívül jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni, amennyiben azt a módosítás volumene indokolja.

4.6Abban az esetben, ha a Megrendelő az általa meghatározott igényektől vagy az általa korábban jóváhagyott tervtől el kíván térni, a fentiek mellett Vállalkozót áttervezési díj is megilleti, amely maximum a teljes munka vállalkozói díjának 20%-a lehet.

V. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1Információk rendelkezésre bocsátása: Megrendelő vállalja, hogy az előre rögzített ütemezési terv szerint meghatározott feladatok elvégzéséhez/ termék leszállításához a szükséges anyagokat, információkat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja akként, hogy a Vállalkozónak lehetősége legyen a szerződésszerű, határidőben történő teljesítésre.

5.2Vállalkozói díj megfizetése: Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által elkészített, a Megrendelő lapon és a visszaigazolásban meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatást és/vagy terméket átveszi és a meghatározott vállalkozási díjat, jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően megfizeti. Megrendelő nem jogosult a Vállalkozó által el nem ismert követelések ellenértékét visszatartani. A vállalkozói díjak fizetési határidejének megállapítása minden esetben egyedi módon, az üzleti partnerek regisztrációja folyamán történik, mely általános érvényben marad visszavonásig, vagy egyéb változtatásig. Vállalkozó saját belátása szerint jogosult a korábban meghatározott fizetési határidőt egyoldalúan módosítani a Megrendelő értesítése mellett, amennyiben ezt egy adott megrendelés tárgyát képező termék egyedisége, vagy magas értéke megkívánja az üzleti kockázat csökkentésének érdekében.  

5.3Üzleti titok: Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a nem a Vállalkozóval folytatott üzleti kapcsolatokban nem megengedett és kártérítési, illetve egyéb igényt von maga után.

5.4Szerződésmódosítás: A Megrendelés elfogadását követően a Megrendelő által kért módosítások külön megegyezés és szerződés-módosítás tárgyát képezik.

5.5Kedvezmények: A Vállalkozó által biztosított kedvezmények minden esetben a Megrendelő részéről betartott fizetési feltételek mellett érvényesek. Amennyiben Megrendelő a Megrendelő lap vagy vállalkozási szerződés szerinti esedékességi határidőt nem tartja be, úgy minden kedvezménytől elesik. A kedvezmények a termék értékből adhatók, amely kedvezmény nem vonatkozik az emblémázási- és szerszámköltségekre, az akciós és ajánlati árakra, az egyedi termékekre, valamint a posta-, csomagolási és szállítási költségekre. Vállalkozó a kiadott kedvezmények mértékét a Megrendelővel folytatott tárgyalást követően határozza meg, több tényezőt alapul véve. A nyújtott kedvezmények mértéke a regisztrációval együtt kerülnek rögzítésre Vállalkozónál. Felek megállapodnak abban, hogy a nyújtott kedvezményeket a felek minden üzleti év kezdetekor áttekintik, újratárgyalják.

5.6Elállás: Megrendelő a megrendeléstől csak és kizárólag írásban állhat el. Azt a Megrendelőt, aki nem minősül a Ptk. (2013. évi V. törvény) szerinti fogyasztónak, a megrendelés elküldését követően nem illeti meg az indokolás nélküli elállási/felmondási jog. A természetes személy fogyasztót (Magán Megrendelőt) változatlanul megilleti a jogszabály alapján fennálló, indokolás nélkül gyakorolható elállási/felmondási jog.(Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

5.8Mintadarab: Vállalkozó által a Megrendelő  megrendelése alapján legyártott egy, vagy a megrendelésben meghatározott minta termék. Amennyiben Megrendelő mintadarab elkészítését is megrendeli, úgy a mintadarab átadását követő 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles azt a Vállalkozó részére igazolt módon visszaküldeni, vagy visszaadni a saját költségein. Abban az esetben, ha Megrendelő  ezt a határidőt elmulasztja, úgy Vállalkozó jogosult a mintadarab árát is kiszámlázni Megrendelő  részére, aki köteles a mintadarab ellenértékét megfizetni. Megrendelés esetén a Mintadarab elkészítéséért Vállalkozó külön díjat nem számol fel. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyedi tervezésű,  vagy a Megrendelő  kérésére, Megrendelő  emblémájával ellátott mintadarabokat Vállalkozó csak térítés ellenében biztosítja, így ezen mintadarabok az ellenérték megfizetésével Megrendelő tulajdonába kerülnek, ezért Megrendelő nem köteles azokat visszajuttatni a Vállalkozónak. 

5.9Hitelkeret: Megrendelő tudomásul veszi, hogy számára a Vállalkozó minden évben a kedvezmények meghatározásakor, adott, vállalt forgalom függvényében hitelkeretet biztosíthat, melynek mértéke egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra a Megrendelővel folytatott tárgyalások során. Amennyiben Megrendelő a számára megállapított hitelkeretet túllépi, Vállalkozó jogosult a soron következő, folyamatban levő megrendelését csak az áru és szolgáltatási érték készpénzben történő  megfizetése mellett kiadni/teljesíteni. A hitelkeret magába foglalja a Megrendelő részére kiállított számlák ellenértékét, a lejárt követeléseket, valamint a teljesítés alatt álló, de még nem számlázott tételeket. Vállalkozó Megrendelőt minden esetben tájékoztatja a számára megállapított hitelkeretről. Vállalkozó a hitelkeretre vonatkozó információt eltárolja vállalat irányítási rendszerében, melyben a Vállalkozóval kapcsolatban álló Megrendelő megrendelései is tárolásra kerülnek – így igény esetén Megrendelő információt kérhet Vállalkozótól hitelkerete kihasználtságát illetően. A hitelkeretekre vonatkozó szabályozások és rendelkezések egyoldalú megváltoztatásának jogát Vállalkozó fenntartja. A hitelkeretre vonatkozó egyéb megállapításokat és rendelkezéseket minden évben írásban (e‐mail, levél vagy fax üzenet) juttatja el Vállalkozó Megrendelők részére. Amennyiben a hitelkeretre vonatkozóan valamely részletek, egyedi szabályozások jelen ÁSZF‐ben nem kerültek kifejtésre, mindig a Vállalkozó által megküldött és hatályos tájékoztatót kell a hitelkeretre vonatkozó szabályozások kiegészítéseképpen alapul venni.   

VI. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.1Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére a Megrendelő által korábban elfogadott Árajánlat és Megrendelő lap által tartalmazott paraméterek felhasználásával az előre meghatározott ütemterv szerint elvégzi a szerződés tárgyát képező feladatokat.

6.2Vállalkozónak mindaddig joga van a feladat vagy részfeladat munkálatainak megkezdését megtagadni, míg Megrendelő nem biztosítja számára a munkavégzéshez szükséges információkat, anyagokat.

6.3Vállalkozó szolgáltatásait kizárólag írásbeli szerződés alapján teljesíti. Vállalkozó a szerződés létrejötte előtti tevékenységeket saját költségére és kockázatára végzi.

6.4A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Árajánlaton és a Megrendelő lapon részletezett szolgáltatásokat/termékeket a Megrendelő számára biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt, illetve a termékeket határidőben leszállítja.

6.5Vállalkozó – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. Vállalkozót megilleti a honlap többszörözésének joga. Megrendelő írásban kizárhatja, hogy a Vállalkozó a részére készített honlapot vagy grafikai tervet referenciaként felhasználja, vagy egyedi vonásaihoz képest hasonló honlapot vagy grafikai tervet készítsen.

6.6Vállalkozó által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok Megrendelőt a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg. A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, csak Magyarország területére vonatkozik, és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magába. Abban az esetben, ha Megrendelő  bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A felhasználás szabályainak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és a teljes vállalkozói díjnak megfelelő mértékű kötbér illeti meg a Vállalkozót az esetleges további kárainak megtérítése mellett.

6.7Alvállalkozó: Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Megrendelő előzetes tájékoztatása vagy hozzájárulása nélkül.

6.8Tulajdonjog-fenntartás: Vállalkozó a megrendelt és leszállítandó áruk vonatkozásában tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Abban az esetben, ha Megrendelő a Vételárat a fizetési határidő lejártát követő 15 (tizenöt) napon túl sem egyenlíti ki, Vállalkozó külön póthatáridő tűzése nélkül jelen szerződéstől jogosult elállni, és tulajdonjogát a megrendelt áruk felett gyakorolni. Ebben az esetben a Megrendelőt ért bármilyen kár, illetve a Megrendelővel szemben harmadik személyek által támasztott bármely igény, követelés tekintetében a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

6.9Szállítás, szállítmányozás: A szállítmányozás a Megrendelő költségére történik. A szállítmányozás költségét Budapest területén a Megrendelőtől Vállalkozó átvállalja, azonban a kockázat az áru gépjárműre történő felrakása után minden esetben áthárul a Megrendelőre. A szállítási címen a lerakodás a Megrendelő feladata és költsége. Vállalkozó a szállítási biztosításról nem köteles gondoskodni. Részszállítások megengedettek, amelyek egyenként kerülnek elszámolásra. Vállalkozó az el nem szállított és írásbeli elállás megküldésének hiányában a megrendelést Megrendelő részére kiszállítja vagy a szerződéstől Vállalkozó döntése szerint elállhat. A törékeny áruk szállítására vonatkozóan Vállalkozó garanciát nem vállal, azok postai szállítását nem javasolja.

6.10ÁSZF módosítása: Az ÁSZF rendelkezéseit a Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.limegift.hu) jól látható módon elhelyezi. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZF a közzétételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem jelzi a Vállalkozó felé, hogy a módosított ÁSZF-t nem fogadja el, úgy az a Felek közötti szerződés részévé válik.

VII. Árak

7.1A tájékoztató jellegű árakat a Vállalkozó honlapja (www.limegift.hu) tartalmazza a nettó ár és a mindenkori jogszabályok által meghatározott általános forgalmi adó feltüntetésével. Az árak változtatásának jogát Vállalkozó fenntartja, különös tekintettel a deviza árfolyam-változásra.

7.2A felek között létrejövő szerződésre vonatkozó árakat a Vállalkozó által megküldött Árajánlat tartalmazza, amelyet a Megrendelő a Megrendelő lap kitöltésével és aláírásával, vagy az ajánlatban szereplő tételekre és szolgáltatásokra, valamint az Ajánlatban szereplő feltételek elfogadására utaló írásbeli nyilatkozattal, levéllel (e‐mail, fax, levél) fogad el.

7.3A weboldalon és a katalógusokban szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő plusz költségeket nem tartalmazzák.

7.3.1 Vállalkozó minden, közvetlenül az értékesítők részére leadott 50.000 Ft + Áfa alatti rendelésre 3500 Ft + Áfa kezelési költséget számol fel. Vállalkozó a honlapján leadott, 50.000 Ft + Áfa alatti megrendelések esetén pedig 1890 Ft + Áfa szállítási költséget számol fel.

7.3.2  Vállalkozó megrendelés után díjmentes grafikai szolgáltatást nyújt abban az esetben, ha az Megrendelő megfelelő, vektorgrafikus formátumban ( cdr., ai., eps. ) a színeket Pantone kód megjelölésével küldi meg Vállalkozó részére a logókat, feliratokat, emblémákat. Ez esetben a díjmentesség kiterjed a látványterv elkészítésére egy kiválasztott termékre, illetve azok módosítása egy munka esetén maximum 6 alkalommal. Ha a Megrendelő nem biztosítja a látványtervek elkészítéséhez szükséges vektorgrafikus állományokat, a látványtervezéshez Vállalkozó 6.000 Ft + ÁFA / óra munkadíjat számít fel az adott munka bonyolultságától függően, mely a megrendelés teljesítésével együtt kerül kiszámlázásra. Megrendelő kérésére Vállalkozó a megrendelés előtt is készít látványtervet, de amennyiben a látványtervezett termék 60 napon belül nem kerül megrendelésre, termék látványtervenként 500 Ft + Áfa grafikai költséget számolunk fel. Amennyiben 60 napon túl megrendelés születik akkor a felszámolt grafikai költséget Vállalkozó jóváírja. Amennyiben a Megrendelő a díjmentes tervezés kereteit átlépi (6 módosítás), Vállalkozó 2 óra grafikai munkadíjat számol fel. 

7.3.3 A Megrendelő által igényelt mintákra a Vállalkozó 1500 Ft + Áfa mintakezelési költséget számol fel. Amennyiben megrendelés születik, a Vállalkozó nem számolja fel a mintakezelési költséget. Amennyiben nem születik megrendelés és a Megrendelő 30 napon belül nem küldi vissza a mintaterméket, a Vállalkozó a mintakezelési költséget és a mintatermék értékét is kiszámlázza. Visszaküldött minta esetén Vállalkozó csak a mintakezelési költséget számolja fel.

7.3.4 Vállalkozó csomagolási költséget számít fel abban az esetben ha Megrendelő a termék hagyományos csomagolásától eltérő csomagolásban kívánja megrendelni a terméket. A csomagolási árat Vállalkozó még a megrendelés előtt minden esetben egyezteti a Megrendelővel.

VIII. Teljesítés, határidők, jótállás, szavatosság

8.1Teljesítési határidő: Vállalkozó a Megrendelő részére megküldött ajánlatban megadja a szolgáltatás, illetve szállítás határidejét, amely tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén a visszaigazolás kézhezvételének napjától kezdődik. Abban az esetben, ha a visszagazoláson a teljesítési határidő eltér az Árajánlatban megadott határidőtől, akkor ezen visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő az érvényes. A megadott határidő elteltét követő 3 (három) munkanapon belül történő szállítás még időbeni teljesítésnek számít. Grafikai termék elkészítése esetén szintén tájékoztatja Vállalkozó a Megrendelőt, és a végtermék egy mintapéldányát a Megrendelő által megadott e-mail címre történő elküldéssel átadja. Áruk esetében a Megrendelő által történő átvétellel teljesül a szerződés a Vállalkozó oldaláról. A webáruházon megrendelt emblémázatlan termékek esetében a szállítás várható ideje 4-6 munkanap.

8.2Határidő meghosszabbodása: Vis major esetén (XI. pont) a vis major időtartamával – amennyiben az a két hónapot nem haladja meg – a szállítási határidő meghosszabbodik.

8.3Vállalkozó késedelme, kötbér: késedelmes teljesítésnek minősül a szerződésben vállalt teljesítési határidő 3 (három) munkanapot meghaladó túllépése, amennyiben az Vállalkozó részére felróható. Ebben az esetben a Megrendelő a késedelmesen teljesített hányad értéke után napi 0,2 %, de maximum a késedelmesen teljesített hányad 10 %-ának megfelelő kötbér megfizetésére tarthat igényt. Nem számít késedelmes teljesítésnek az esztétikai kifogásokra alapozott reklamáció, akkor sem, ha a Vállalkozó által elfogadásra/elismerésre kerül, de az a termék használati értékét nem befolyásolja, és az a funkciójának képes eleget tenni.

8.4Megrendelő késedelme, tárolási költség, kötbér: Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése utáni 5 (öt) munkanapon belül az árut fogadni nem tudja, Vállalkozó jogosult a Vételár raktározási nyilatkozattal történő leszámlázására. A felmerülő tárolási költségek maximum a nettó megrendelési érték 20%-át kitevő költségek Megrendelőt terhelik. Vállalkozó a késedelmesen átvett termékekért rendelésenként 3.000,- Ft + ÁFA / nap raktározási költséget számol fel Megrendelő késedelembe esésének 6. napjától az átvétel időpontjáig. A raktározási nyilatkozat kibocsátásával a kárveszély a Megrendelőre átszáll. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult a saját teljesítési határidejét a másik fél teljesítéséig meghosszabbítani, vagy választása szerint a késedelem 16. napjától póthatáridő tűzése nélkül elállni a szerződéstől. Felek a jelen szerződéses feltételek elfogadásával hozzájárulnak, hogy a késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat + 8% összegű késedelmi kamat számítandó fel. Abban az esetben, ha Megrendelő olyan terméket rendel meg, amelyet kizárólag az ő megrendelésére és egyedi kívánsága szerint gyártott le Vállalkozó, és Megrendelő a szerződés megkötése után azt felmondja, akkor kötbérként a megrendelt áru értékének 100 %-át köteles megfizetni a Vállalkozó részére. Amennyiben Megrendelő az általa megvásárolt vagy megrendelt árut többszöri felhívás ellenére sem veszi át, és az áruérték megfizetésétől számított 6 (hat) hónap eltelt, úgy Vállalkozó az át nem vett árut/árukat újraértékesítheti és az értékesítésből befolyt vételárat a jelen szerződés szerint felmerült költségeivel csökkentve átutalja Megrendelő részére.

8.5Adminisztrációs költségek: Megrendelő adminisztrációs pótdíj fizetésére köteles, amennyiben a fizetési kötelezettségének a késedelmes teljesítéséből eredően a Vállalkozó a követelése érvényesítése érdekében felszólító levelet, ügyvédi felszólítást küld, vagy fizetési meghagyásos-, felszámolási-, vagy peres- eljárást indít a Megrendelővel szemben. Az adminisztrációs pótdíj a felszólítás, vagy egyéb eljárás indítására szolgáló okirat postára adásának, vagy benyújtásának napján esedékes. Az adminisztrációs pótdíj összege a követelés arányában az alábbiak szerint terheli a Megrendelőt:

 • fizetési felszólítás: a követelés 3%-a, de minimum 8.000,- Ft
 • ügyvédi fizetési felszólítás: a követelés 5%-a, de minimum 15.000,- Ft
 • fizetési meghagyásos eljárás: a követelés 10%-a, de minimum 70.000,- Ft
 • felszámolási eljárás: a követelés 10%-a, de minimum 150.000,- Ft
 • peres eljárás: a követelés 20%-a, de minimum 300.000,- Ft

 

8.6A Vállalkozó a munka elvégzése során betartja a magyar jog hatályos és vonatkozó rendelkezéseit, így a munkavégzése során mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületét, vagy szerzői jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért. A Megrendelőnek a jelen pont rendelkezéseit sértő megrendeléseit sem a munka tervezésére, sem a teljesítése során nem fogadja el.

8.7Vállalkozó a munkák elkészültéről az Árajánlatban és a Megrendelő lapon teljesítési határidőként felmerült időpontig készre jelentésével értesíti Megrendelőt, és a végterméket átadja, illetve szállítja.

8.8Vállalkozó az általa elkészített munkákon szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

8.9Hibátlan – hibás teljesítés: Hibátlan teljesítésnek minősül, ha a termék méretbeli eltérése az 1 %-ot nem haladja meg. Színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltéréséből adódóan szintén előfordulhatnak. Amennyiben Megrendelő a megrendelésben a szín(ek) Pantone és CMYK kódját a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja úgy a nyomat színhelyességét – az anyag természetes tulajdonságának és variációjának (fényes, matt, víztiszta stb.) határáig – színskála alapján Vállalkozó ellenőrzi.

8.10Jótállás, szavatosság: Megrendelő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat azonnal írásban Vállalkozó részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket a termék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A Megrendelő vizsgálati kötelezettsége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel a kár nagyságáról. Esetleges hibák ellenére az árut át kell venni és megfelelően tárolni kell. Nem látható hibákat az észrevételtől számított egy héten belül, de az átvételtől számított 30 naptári napon belül jelezni kell. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Megrendelő köteles lehetőséget biztosítani a Vállalkozó részére, hogy a kifogásolt terméket megtekinthesse. Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül, Megrendelő választása szerint Vállalkozó kijavítja, vagy az áru visszaadása ellenében hibátlan árut szállít (kicseréli). A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot. Hibás javítás vagy hibás pótszállítmány esetében a Megrendelő jogosult árengedményt kérni vagy a szerződéstől elállni. A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból eredő hibákért felelősség a Vállalkozót nem terheli. Nem a Vállalkozónál vásárolt termék emblémázása esetére utólagos minőségi reklamációt a Vállalkozó nem tud elfogadni.

8.11Kárigény: Felek a Megrendelő további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Megrendelő azonban ezen kikötés mellett is érvényesítheti a Vállalkozó által szándékosan okozott, továbbá emberi élet, testi épséget vagy egészséget megkárosító  szerződésszegésével összefüggő, igazolt kárigényét. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség (haszon).

8.12Nem minősül hibás vagy késedelmes teljesítésnek, ha a Vállalkozó a raktáron nem lévő termék esetén a Megrendelés leadását követően a visszaigazolásban tájékoztatja e tényről a Megrendelőt, a várható szállítási határidővel együtt, ebben az esetben Vállalkozót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

8.13A Vállalkozó által kitűzött határidők és szállítási idők csak javasolt időpontok, és nem tekintendők lényeges időpontoknak. Ha a termék/szolgáltatás szállítása, illetve nyújtása késedelmet szenved, tekintet nélkül arra, hogy a Vállalkozó előzetesen tájékoztatta-e a Vevőt, a Vállalkozó teljesítését késedelmesnek kell tekinteni, és kötelezettségei teljesítésére ésszerű haladékot kap. A módosított határidő elmulasztása esetén a Megrendelő csak abban az esetben válik jogosulttá a szerződés felmondására, ha a termék szállítására vagy a szolgáltatás nyújtására addig az időpontig egyáltalán nem került sor. A Vállalkozó nem tartozik felelősséggel a késésből származó következményes károkért, ideértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot és/vagy az üzleti tevékenység megszakadásából eredő károkat is.

IX. Fizetés módja, fizetési feltételek

9.1A munkák elkészülését követően a Vállalkozó elektronikus számlát állít ki az elvégzett munkákról, melyet Megrendelő részére elektronikus úton megküld. Vállalkozó kijelenteni, hogy az általa a Megrendelő részére kiállított elektronikus bizonylatok megfelelnek a mindenkori törvényi szabályozásoknak, miszerint:

9.1.1Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 174. § (1) bekezdése alapján számla [ide értve az Áfatv. 176. § (1) bekezdése alapján egyszerűsített adattartalommal rendelkező  számlát is] elektronikus úton is kibocsátható.

9.1.2Az Áfatv. 259. § 5. pontja szerint elektronikus úton kibocsátott számlának minősül a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére az adatok vagy ‐ digitális tömörítés felhasználásával ‐ adatállományok elektronikus úton történő  továbbítása, személyes rendelkezésre bocsátása telefonvezetékes, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses rendszeren keresztül, elektronikus adatfeldolgozás céljára.

9.1.3Az elektronikus számlázás számlakibocsátónál történő bevezetése nincs hatósági engedélyhez kötve, az adózó maga választja meg (akár számlánként) az általa alkalmazott számlázási módot, vagyis hogy papíralapon vagy elektronikus úton bocsát‐e ki számlát.

9.1.4 Az előző  pontban részletezett követelményeknek való megfelelés érdekében az elektronikus úton kibocsátott számlát kétféle módon lehet kibocsátani:

9.1.4.1 az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.) rendelkezései szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített Vállalkozó által kibocsátott időbélyegzővel kell ellátni; vagy

9.1.4.2 az elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) elektronikus adatként kell létrehozni és továbbítani.

9.2 Vállalkozó a részére leadott Megrendelések vonatkozásában az alábbi fizetési módokat biztosítja Megrendelői részére

9.2.1 Online bankkártyás fizetés SimplePay rendszeren keresztül, mely esetben a Megrendelt áruk és Munkák ellenértéke az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay rendszeren keresztül kerülnek megfizetésre a Megrendelés leadásának pillanatában.

9.2.2 Utánvétes fizetés, mely esetben a Megrendelés tárgyát képező termékek vagy Munkák GLS futárszolgálattal történő szállításkor, a Megrendelő részére történő átadáskor kerülnek megfizetésre készpénzben vagy a futárszolgálat által biztosított bankkártya terminálon bankkártyával. 

9.2.3 Átutalásos fizetés, mely esetben a Vállalkozó a Megrendelés tárgyát képező termékek vagy Munkák ellenértékéről díjbekérőt küld Megrendelő részére. Előlegfizetés kikötése esetén a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor a díjbekérőben meghatározott előleget kézhez kapta. Az előleg a Vállalkozói díjba beleszámít, a szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a felek az előleg összegével elszámolnak. A díjbekérő megfizetését követően a Vevővel egyeztetve, a visszaigazolt szállítási határidőben leszállításra kerül a Megrendelő által megrendelt Termék vagy Munka.